تروریست به زمین حریف میرود و زیر یکی از نیروها بمب ساعتی کار می گذارد که دو نوبت بعد منفجر شده و آسیب جدی به نیروی دشمن میزند فقط باید شانس بیاورید که قبل از انفجار، بازی به اتمام نرسد.