برج تسلا در صورت استفاده صحیح مخرب ترین نیروی بازی است.

یک اشعه در یک راستا ساطع میکند و همه نیروهای نزدیک اشعه اعم از خودی و غیر خودی آسیب میبینند پس در جایگذاری آن در زمین دقت کنید.