تک تیر انداز تا حدودی میتوان گفت مکمل آر پی جی زن است چون بر عکس آرپی جی به نیروهای انسانی بیشتر از تجهیزات آسیب وارد میکند. دقت صد در صدی دارد اما تیرش از سنگر عبور نمیکند و ممکن است در راه اشتباهی به نیروهای جلو تر از هدف اصلی برخورد کند پس در استفاده از آن دقت کنید.