آرپی جی زن دقت بالایی دارد و برخوردش به نیروهای حریف تضمین شده است. بهتر است از آن برای زدن تجهیزات حریف استفاده کنید چون آسیب زیادی به نیروهای انسانی وارد نمی کند.

ضمنا آر پی جی از سنگر عبور نمیکند اما نیروهای دیگر نمیتوانند در مقابل آر پی جی سپر بلای هم باشند.