موشک انداز فضای زمین حرف را هدف قرار میدهد.

 قدرت بالایی ندارد اما دقت آن تضمین شده است ضمن اینکه خاصیت ضربه زدن همزمان به چند نیروی حریف را دارد و چون موشک هایش از آسمان به زمین فرود می آید از سنگر حریف عبور میکند.