تانک دو لول نصف تانک معمولی جون دارد اما همزمان دو گلوله در دو جهت شلیک میکند. این که از کدام مدل تانک استفاده کنید بستگی به استراتژی بازی شما دارد و موفقیت شما وابستگی شدید به آرایش مناسب نیروهایتان دارد.