نارنجک قدرت تخریب بالایی دارد و برای حملات انتحاری مفید است در صورت استفاده ضمن اینکه نیروهای حریف را از بین می برد خودش نیز از بین می رود.

نارنجک به خصوص برای کشتن نیروهایی که پشت سنگر پناه گرفته اند مفید است چون از سنگر حریف عبور میکند. اما به هیچ وجه آن را نزدیک یاران خودی نچینید چون در صورت انفجار به خودی ها نیز آسیب وارد میکند.