مهندس میتواند تجهیزات آسیب دیده را تعمیر کند.

او با آچاری که دارد به تعمیر تجهیزات می پردازد اما تجهیزاتی که به طور کلی نابود شده اند امکان تعمیر ندارند.