دکتر مجروحان را درمان می کند.

آمپولش را در یک جهت پرتاب میکند و به هر کس بخورد مقداری به سلامتی اش افزوده می گردد.

دکتر توانایی زنده کردن مردگان را نیز دارد اما هیچ کس نمی تواند خود او را درمان کند.