سنگر توانایی حمله به هیچ وجه ندارد اما میتواند ضربات حریف را دفع کند و از نیروهایی که پشتش پناه گرفته اند محافظت کند. برای از بین بردن سنگر احتیاج است که ضربات زیادی بهش وارد شود چون به این زودی ها از بین نمی رود.