جت جنگی قدرت تخریب بالایی دارد و موشکی که شلیک میکند به هر که اصابت کند تقریبا کارش تمام است ضمن اینکه علاوه بر آسیب رساندن به هدف اصلی هر نیرویی که در شعاع انفجار باشد نیز آسیب میبیند پس از جت جنگی غافل نشوید.