اگر هدفتان این است که یکی از نیروهای حریف را هر چه سریع تر از بین ببرید پیشنهاد ما استفاده از تیر بار است.

تیر بار همزمان 5 تیر در یک جهت شلیک میکند و بسیار ویرانگر است.