هلیکوپتر یکی از عالی ترین سلاح های کشتار جمعی است و 3 تیر همزمان به 3 جهت شلیک می کند.

این نیرو به خصوص در اوایل بازی که تعداد نیروهای دشمن زیاد است ویرانگر است اما اواخر بازی هم همچنان به درد بخور است.