تانک همان طور که از اسمش پیداست سگ جون است و دیر تر از بین می رود.

توپ هایی که شلیک می کند میتواند یک منطقه بزرگ را منفجر کند و تمام نیروهایی که در میدان انفجار حضور داشته باشند آسیب میبینند.