پیاده نظام ساده ترین نوع نیروها در بازی است.

این نیرو با اسلحه ای که در دست دارد میتواند در هر جهتی شلیک کند با کمی دقت بیشتر میتواند مغز نیروهای دشمن را هدف بگیرد و آسیب بیشتری به دشمن وارد کند.