بیشترین بردهای جنگ کاغذی

WinsScoresNameRank
1

بیشترین امتیازات جنگ کاغذی